Assessorament jurídic per empreses

Serveis Empresa / Assessorament jurídic

Assessorament jurídic per empreses

En la nostra opinió, un assessorament jurídic continu resulta de vital importància per a qualsevol empresa, atès que el que s’ha denominat com a “advocacia preventiva” sol evitar nombrosos costos a l’empresari, que es veu dotat dels instruments necessaris per vehicular els seus interessos, evitant en nombroses ocasions costosos litigis.

Per això, BUFET JURÍDIC JOVER ofereix assessorament jurídic a les empreses que així ho desitgin a través i una quota mensual adaptada a les concretes necessitats jurídiques d’aquelles.

Dins d’aquest assessorament, poden incloure’s els següents conceptes:

  • Resolución de consultas, presencial, telefónicamente o mediante correo electrónico.
  • Realización de informes jurídicos.
  • Redacción de escritos extraprocesales (cartas de despido, burofax de reclamación, comunicaciones a los trabajadores de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, etc.).
  • Asistencia a reuniones con la representación legal de los trabajadores.
  • Redacción de contratos.
  • Servicio de documentación.
  • Envíos de circulares informativas.
  • Remissió mensual de les nostres revistes jurídiques (INFOCET i MÓN EMPRESARIAL).