Auditories Laborals

Serveis Empresa / Auditories Laborals

Auditories Laborals

El nostre ordenament jurídic laboral preveu diverses possibilitats a l’hora de contractar a un treballador, possibilitats que ben utilitzades poden suposar un gran benefici per a la nostra empresa.

Per això, resulta importantíssim realitzar un bon ús de les diferents modalitats contractuals, d’acord amb el sector i necessitats pròpies de l’empresa. Una correcta utilització de les modalitats contractuals ens pot comportar un manteniment de la productivitat amb un important estalvi de costos de personal.

La gran majoria de contractes laborals celebrats amb caràcter temporal tenen una redacció deficient, la qual cosa suposa que siguin considerats pels Jutges i Tribunals de la Jurisdicció social com a contractes celebrats en frau de llei, considerant al treballador com a fix, la qual cosa comporta que la finalització del contracte temporal suposi un veritable acomiadament improcedent.

Per si no fos prou, hem de tenir present que la inobservança de la normativa laboral pot donar lloc a la imposició de quantioses sancions per part d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Auditories Laborals per Empreses

Per això, BUFET JURÍDIC JOVER ofereix un servei d’auditoria laboral, a través del com els clients que decideixin fer ús del mateix, podran conèixer els riscos que els comporta la seva política de contractació actual i si les seves pràctiques laborals s’ajusten a la legalitat vigent a cada moment.