L’Estatut dels Treballadors preveu com una possible causa per procedir a un acomiadament objectiu strong> la “ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l’empresa” strong > em>.

Per ineptitud hem d’entendre l’absència en el treballador de les condicions necessàries per a exercir les tasques del seu lloc de treball, ja sigui provocada per la pèrdua d’un determinat permís o habilitació professional, per la una pèrdua d’habilitat o facultats professionals o pel deteriorament de les condicions personals lligades a la feina.

No tota ineptitud pot servir com a causa per procedir a aquest tipus d’acomiadament, sinó que tan sols es podrà procedir a l’acomiadament per aquestes causes quan tal ineptitud reuneixi les següents condicions:


 • Que es refereixi a la prestació laboral del treballador. Li>
 • Que sigui important. Li>
 • Que sigui permanent en el temps, no merament puntual. Li>
 • Que sigui sobrevinguda, és a dir, que s’origini un cop iniciada la relació laboral i superat el corresponent període de prova. Li>
 • Que es derivi de causes estranyes a la voluntat del treballador. Li>
  Ul>
  D’aquesta manera, s’han considerat procedents els acomiadaments realitzats per aquesta causa en els següents supòsits:

  • L’acomiadament d’un treballador fundat l’ informe de no aptitud strong> emès pel servei de prevenció aliè en el desenvolupament de la vigilància de la salut. Li>
  • L’acomiadament d’un treballador basat en la inexistència d’ineptitud coneguda amb posterioritat a l’ingrés a l’empresa derivada de trastorns psicofísics strong> sotmesos a tractament mèdic. Li>
  • L’acomiadament d’un treballador que havia estat privat del permís de conduir quan el seu lloc de treball és el de conductor. Li>
  • L’acomiadament d’un treballador privat del permís de conduir, quan per a l’exercici del seu treball cal que visiti a clients de l’empresa. Li>
  • L’acomiadament d’un treballador que a partir d’una determinada data necessita una habilitació que no obté. Li>
  • El treballador estranger que no aconsegueix la renovació del permís de treball. Li>
   Ul>
   No es poden al·legar ineptitud sobrevinguda strong> a la celebració del contracte quan la ineptitud derivi de l’encomana de funcions diferents a les habituals.