Discapacitat i centres especials de treball

Discapacitat i centres especials de treball

Al nostre país, el terme “minusvàlid”, ha vingut a ser substituït pel de “discapacitat” i “persona amb discapacitat”.

Podríem definir a el “discapacitat” com la persona les possibilitats de la qual d’integració educativa, laboral o social es trobin disminuïdes com a conseqüència d’una deficiència previsiblement permanent, de caràcter congènit o no, en les seves capacitats físiques, psíquiques o sensorials”.

Segons l’Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situacions de Dependència de l’any 2008 revela que el nombre de persones amb discapacitat al nostre país arriba als 3,8 milions el que suposa un 8,5 de la població.
Sent un dels majors problemes amb els quals es troba aquest sector de població el de la seva integració al mercat de treball, el legislador, per mandat constitucional, ha adoptat diverses mesures per afavorir l’efectiva integració de les persones amb discapacitat al mercat laboral

Entre aquestes mesures, trobem les següents:

  • Creació d’un contingent de reserva que obliga a les empreses ordinàries que contractin a un nombre de 50 o més treballadors a que almenys un 2% de la plantilla estigui conformada per treballadors discapacitats.
  • Mesures de foment de l’ocupació, destinades a impulsar la contractació, preferentment indefinida, de treballadors discapacitats recorrent a les subvencions i les bonificacions.
  • Promoció i creació de Centres Especials de Treball.

Quant als Centres Especials de Treball, podem definir-los com aquells que el seu principal objectiu és el de realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions del mercat, tenint com a finalitat la d’assegurar una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajust personal i social que requereixin els seus treballadors discapacitats, estant conformada la seva plantilla pel major nombre de treballadors minusvàlids que permeti la naturalesa del procés productiu i, en tot cas, pel 70% d’aquella.

Aquests Centres Especials de Treball poden ser constituïts per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, podent tenir, segons la seva titularitat, caràcter públic, privat o mixt.

Els Centres Especials de Treball no solament s’assimilen a l’empresa ordinària estructurant-se sobre una activitat productiva i una participació regular en les operacions de mercat, sinó que es beneficien del reconeixement i l’ajuda de les Institucions públiques mitjançant la seva inscripció en el registre especial de Centres Especials d’Ocupació i l’accés a bonificacions i subvencions destinades a la creació i manteniment de llocs de treball amb la fi última de poder complir amb la funció social que tenen encomanada.

La vinculació entre aquests Centres Especials de Treball i els seus treballadors discapacitats es constitueix en una relació laboral especial sotmesa a unes normes específiques i diferents d’aquelles que s’apliquen en la relació laboral comuna.

Després de l’acord de fusió aconseguit entre ASSESSORIA JURÍDICA TUSET i BUFET JURÍDIC JOVER a data d’11 de desembre de 2.009, aquest despatx ha potenciat la seva àrea d’assessorament i informació empresarial, especialment en matèria de discapacitat i Centres Especials de Treball, convertint-se en un dels més importants en tot l’Estat espanyol en aquesta matèria.

    Acepto las condiciones de la política de privacidad