Jurisprudencia en materia de vacaciones y su retribución

NOMBRE DE DIES DE VACANCES I LA SEVA RETRIBUCIÓ SEGONS LA JURISPRUDÈNCIA

Comentari de la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 13 de desembre de 2018. Torsten Hein contra Albert Holzkamm GmbH & Co La sentència que comentarem a continuació, amb el número de recurs C-385/17, té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada, d’acord amb l’article 267 del Tractat Funcionament Unió Europea, en matèria…

NÚMERO DE DÍAS DE VACACIONES Y SU RETRIBUCIÓN

Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de diciembre de 2018. Torsten Hein contra Albert Holzkamm GmbH & Co. La sentencia que comentaremos continuación, bajo el número de recurso C-385/17, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 del Tratado Funcionamiento Unión Europea, en materia…

Entra en vigor la obligación de las empresas de registrar la jornada diaria

Este 12 de mayo de 2.019 ha entrado en vigor las reformas operadas por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que establece la obligación legal por parte de las empresas de registrar la jornada laboral…

Hacienda cruzará datos en tiempo real

Hisenda creuarà dades en temps real per evitar fraus d’empreses

A partir l’1 de juliol del 2017, l’Agència Tributaria implementarà un sistema anomenat SII, subministrament d’informació immediat a través del qual podrà creuar informació per tal d’evitar fraus d’empresa. Aquesta determinació afectarà empreses espanyoles que paguen IVA trimestralment. En què afecta el fet que Hisenda creuarà dades en temps real? SII és el Subministrament Immediat…