Acomiadament objectiu per ineptitut sobrevinguda

ley sobre los despidos

L’Estatut dels Treballadors preveu com una possible causa per procedir a un acomiadament objectiu la “ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l’empresa” .

Per ineptitud hem d’entendre l’absència en el treballador de les condicions necessàries per a exercir les tasques del seu lloc de treball, ja sigui provocada per la pèrdua d’un determinat permís o habilitació professional, per la una pèrdua d’habilitat o facultats professionals o pel deteriorament de les condicions personals lligades a la feina.

No tota ineptitud pot servir com a causa per procedir a aquest tipus d’acomiadament, sinó que tan sols es podrà procedir a l’acomiadament per aquestes causes quan tal ineptitud reuneixi les següents condicions:


 • Que es refereixi a la prestació laboral del treballador.

 • Que sigui important.

 • Que sigui permanent en el temps, no merament puntual.

 • Que sigui sobrevinguda, és a dir, que s’origini un cop iniciada la relació laboral i superat el corresponent període de prova.

 • Que es derivi de causes estranyes a la voluntat del treballador.


D’aquesta manera, s’han considerat procedents els acomiadaments realitzats per aquesta causa en els següents supòsits:

 • L’acomiadament d’un treballador fundat l’ informe de no aptitud emès pel servei de prevenció aliè en el desenvolupament de la vigilància de la salut.

 • L’acomiadament d’un treballador basat en la inexistència d’ineptitud coneguda amb posterioritat a l’ingrés a l’empresa derivada de trastorns psicofísics sotmesos a tractament mèdic.

 • L’acomiadament d’un treballador que havia estat privat del permís de conduir quan el seu lloc de treball és el de conductor.

 • L’acomiadament d’un treballador privat del permís de conduir, quan per a l’exercici del seu treball cal que visiti a clients de l’empresa.

 • L’acomiadament d’un treballador que a partir d’una determinada data necessita una habilitació que no obté.

 • El treballador estranger que no aconsegueix la renovació del permís de treball.


No es poden al·legar ineptitud sobrevinguda a la celebració del contracte quan la ineptitud derivi de l’encomana de funcions diferents a les habituals.

Abogado especialista en Derecho Laboral y Derecho Empresarial con más de 15 años de experiencia.