El Govern deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència

Derogacion de Despido por faltas de asistencia

El Govern deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball

Avui, 19 de febrer de 2020, s’ha publicat en el BOE el Reial Decret Llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per absències al treball previst en l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors s’ha publicat en el BOE.

Aquesta disposició permetia extingir el contracte del treballador mitjançant acomiadament objectiu per absències al treball, justificades però intermitents, en els supòsits següents:

 1. Quan les absències assoleixin el 20 per cent de les hores de treball en dos mesos consecutius, sempre que el nombre total de faltes d’assistència en els 12 mesos anteriors assoleixi el 5 per cent de les hores de treball.
 2. Quan assoleixin el 25 per cent en quatre mesos discontinus en el termini d’un període de 12 mesos.

No obstant això, a aquests efectes, no s’han comptabilitzat absències per les següents causes com la manca d’assistència:

 • Vaga legal.
 • Maternitat, risc durant l’embaràs i la lactància.
 • Malalties causades durant l’embaràs, el part o la lactància.
 • Paternitat.
 • Llicències i vacances.
 • Accident de treball.
 • Baixes per contingències comunes de duració superior a 20 dies consecutius.
 • Les baixes derivades de la situació física o psíquica derivada de la violència de gènere.
 • Baixes per tractament mèdic per al càncer o una altra malaltia greu.

Per tant, si s’assoleixen els nivells d’absentisme establerts per la norma, l’empresari podia posar fi a la relació laboral mitjançant el pagament d’una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats, i atorgant 15 dies naturals de preavís.

Aquesta norma va ser avalada pel Tribunal Constitucional, que, en la seva sentencia del 16 d’octubre de 2,019, va celebrar que aquesta norma no infringia els drets a la integritat física, al treball i a la protecció de la salut.

No obstant això, el Govern en l’exposició de motius del Real Decret Llei entén, a partir d’una sèrie de judicis el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, atès que estem tractant un acomiadament que pot recaure amb més freqüència en persones amb discapacitat o amb malalties de llarga durada, i que és probable que afecti especialment a les dones, donada la seva participació en activitats assistencials, entén que aquesta forma de terminació requereix garanties més intenses que les dones que actualment estableix l’article 52 (d) de l’Estatut dels treballadors, per la qual cosa es deroga.

 

Abogado especialista en Derecho Laboral y Derecho Empresarial con más de 15 años de experiencia.